Formelle bestemmelser for censorarbejde

Herunder findes link til de centrale bestemmelser vedrørende læreruddannelsen og censorarbejdet.

Ud over disse bestemmelser er den lokale studieordning et nødvendigt orienteringsdokument. Den enkelte læreruddannelsesinstitution har ansvaret for, at du kan tilgå den lokale studieordning og andre relevante materialer for den givne eksamen.


LU23:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen

BEK nr 374 af 29/03/2023

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/374

LU13:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen 

BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Klik her

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 863 af 14/06/2022 

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser

BEK nr. 458 af 19/04/2022 - Klik her

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

BEK nr 1125 af 04/07/2022 - Klik her

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser

LBK nr 1343 af 10/10/2019
Klik her