Formelle bestemmelser for censorarbejde:

Herunder findes link til de centrale bestemmelser vedrørende læreruddannelsen og censorarbejdet.

Ud over disse bestemmelser er den lokale studieordning et nødvendigt orienteringsdokument. Den enkelte læreruddannelsesinstitution har ansvaret for, at du kan tilgå den lokale studieordning og andre relevante materialer for den givne eksamen.

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

som lærer i folkeskolen 

(BEK nr 1068 af 08/09/2015 Gældende)

Klik her

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 18 af 09/01/2020

(gældende frem til 30-8-2022)

I bekendtgørelsen findes bestemmelser om:

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af prøver
  • Censors opgaver og forpligtelser
  • Beskikkelse af censorer og valg af censorformandskab
  • Bedømmelse
  • Klager og anker over prøver

BEK nr 2027 af 07/11/2021 

(gældende fra 1. september 2022)Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

(BEK nr 262 af 20/03/2007) Klik her

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser

(LBK nr 1343 af 10/10/2019)
Klik her